فیلم
1

ریاضی نهم فصل ۷ جلسه اول و دوم آقای ابراهیم پور

ریاضی نهم فصل ۷ جلسه اول و دوم آقای ابراهیم پور

اخرین اخبار
1

علوم تجربی پایه هشتم

این آموزش شامل دوبخش است

اخرین اخبار
1

فارسی پایه نهم درس ۱۴

فارسی پایه نهم درس ۱۴ شامل ۳بخش است به ادامه مطلب بروید

اخرین اخبار
1

زبان نهم جلسه اول کلمات اصلی و فرعی درس ۵(سه جلسه)

زبان نهم جلسه اول کلمات اصلی و فرعی درس ۵(سه جلسه)

اخرین اخبار
8

ریاضی هشتم جلسه اول آقای فارسی جلسه ۱و۲

ریاضی هشتم جلسه اول آقای فارسی جلسه ۱و۲

اخرین اخبار
1

ریاضی نهم فصل ۸ جلسه اول و دوم حجم های هرمی آقای ابراهیم پور

ریاضی نهم فصل ۸ جلسه اول و دوم حجم های هرمی آقای ابراهیم پور

اخرین اخبار
2

ادبیات فارسی آقای احمدی پایه هفتم درس ۱۲و۱۳

ادبیات فارسی آقای احمدی پایه هفتم درس ۱۲و۱۳

اخرین اخبار
2

بخش اول آموزش علوم هشتم درس دهم

بخش اول آموزش علوم هشتم درس دهم

اخرین اخبار
8

آموزش علوم هشتم شیرکوند فصل نهم قسمت اول

در حال تکمیل است کمی صبور باشید….

اخرین اخبار
2

زبان هفتم جلسه دوم

زبان هفتم جلسه دوم