فیلم

فصل ۶ جلسه ششم ریاضی نهم اقای ابراهیم پور

فصل ۶ جلسه ششم ریاضی نهم اقای ابراهیم پور

اخرین اخبار

فصل ۶ جلسه پنجم ریاضی نهم اقای ابراهیم پور

فصل ۶ جلسه پنجم ریاضی نهم اقای ابراهیم پور

اخرین اخبار
3

ریاضی هفتم فصل ۸ بردار مختصات جلسه چهارم

ریاضی هفتم فصل ۸ بردار مختصات جلسه چهارم

اخرین اخبار
2

ریاضی هفتم فصل ۸ بردار مختصات جلسه سوم

ریاضی هفتم فصل ۸ بردار مختصات جلسه سوم

اخرین اخبار
2

ریاضی هفتم فصل ۸ بردار مختصات جلسه دوم

ریاضی هفتم فصل ۸ بردار مختصات جلسه دوم

اخرین اخبار
2

ریاضی هفتم فصل ۸ بردار مختصات جلسه اول

ریاضی هفتم فصل ۸ بردار مختصات جلسه اول

اخرین اخبار
3

ریاضی هفتم فصل ۷ جذر تقریبی

ریاضی هفتم فصل ۷ جذر تقریبی

اخرین اخبار

ریاضی نهم فصل ۶ جلسه سوم آقای ابراهیم پور

ریاضی نهم فصل ۶ جلسه سوم آقای ابراهیم پور

اخرین اخبار
4

حل تمرین ریاضی هشتم فصل ۹ قسمت اول

حل تمرین ریاضی هشتم فصل ۹ قسمت اول حل تمرین ریاضی هشتم فصل ۹ قسمت دوم حل تمرین ریاضی هشتم فصل ۹ قسمت سوم حل تمرین ریاضی هشتم فصل ۹ دایره ها

اخرین اخبار

حل مسائل امتحان علوم هشتم فصل ۹ قسمت دوم

حل مسائل امتحان علوم هشتم فصل ۹ قسمت دوم