فیلم
1

ریاضی هفتم فصل ۶ جلسه۳و۴

ریاضی هفتم فصل ۶ جلسه سوم و چهارم

فیلم

علوم هشتم حل مسائل فصل ۱۴ و ۱۵ جلسه دوم_شیرکوند

علوم هشتم حل مسائل فصل ۱۴ و ۱۵ جلسه دوم_شیرکوند

فیلم

علوم هشتم حل مسائل فصل ۱۴ و ۱۵ جلسه اول

علوم هشتم حل مسائل فصل ۱۴ و ۱۵ جلسه اول  

فیلم

علوم هشتم فصل ۱۵ جلسه دوم محمد شیرکوند

علوم هشتم فصل ۱۵ جلسه دوم محمد شیرکوند

فیلم

علوم هشتم فصل ۱۵ جلسه اول-محمد شیرکوند

علوم هشتم فصل ۱۵ جلسه اول-محمد شیرکوند

فیلم
1

ریاضی هفتم فصل ۶ جلسه ۲

این جلسه شامل یک فیلم شماره ۴ ادامه سه فیلم قبلی میباشد مدت فیلم :هفت دقیقه

فیلم

علوم هشتم فصل ۱۴ قسمت اول+ قسمت دوم

علوم هشتم فصل ۱۴ قسمت اول و دوم

فیلم

فصل ۶ جلسه ششم ریاضی نهم اقای ابراهیم پور

فصل ۶ جلسه ششم ریاضی نهم اقای ابراهیم پور

فیلم
1

ریاضی نهم فصل ۷ جلسه اول و دوم آقای ابراهیم پور

ریاضی نهم فصل ۷ جلسه اول و دوم آقای ابراهیم پور