فیلم
1

ریاضی هفتم فصل 6 جلسه3و4

ریاضی هفتم فصل 6 جلسه سوم و چهارم

فیلم

علوم هشتم فصل 15 جلسه دوم محمد شیرکوند

علوم هشتم فصل 15 جلسه دوم محمد شیرکوند

فیلم

علوم هشتم فصل 15 جلسه اول-محمد شیرکوند

علوم هشتم فصل 15 جلسه اول-محمد شیرکوند

فیلم

علوم هشتم حل مسائل فصل 14 و 15 جلسه دوم_شیرکوند

علوم هشتم حل مسائل فصل 14 و 15 جلسه دوم_شیرکوند

فیلم

علوم هشتم حل مسائل فصل 14 و 15 جلسه اول

علوم هشتم حل مسائل فصل 14 و 15 جلسه اول  

فیلم
1

ریاضی هفتم فصل 6 جلسه 2

این جلسه شامل یک فیلم شماره 4 ادامه سه فیلم قبلی میباشد مدت فیلم :هفت دقیقه

فیلم

علوم هشتم فصل 14 قسمت اول+ قسمت دوم

علوم هشتم فصل 14 قسمت اول و دوم

فیلم

فصل 6 جلسه ششم ریاضی نهم اقای ابراهیم پور

فصل 6 جلسه ششم ریاضی نهم اقای ابراهیم پور

فیلم
1

ریاضی نهم فصل 7 جلسه اول و دوم آقای ابراهیم پور

ریاضی نهم فصل 7 جلسه اول و دوم آقای ابراهیم پور